Hjem

Bli en bedre innovatør og leder
Den som intet våger – intet vinner

Har du møtt visjonen om en tilværelse uten risiko?

  • Er det mulig?
  • Er det ønskelig?

Risiko er hører med i all menneskelig aktivitet og er en forutsetning for alt liv og all utvikling. Den risikofrie tilværelsen er derfor lite ønskelig. ”Risiko” kommer fra det italienske ordet ”risicare” som betyr ”å våge”. Den som intet våger – intet vinner..

Risiko uten eier?

Risiko har alltid en eier. Eller flere. Eieren er den som bærer konsekvensen av usikkerheten.  Eierskapet kan være uklart og viser seg ofte først når konsekvensene kommer.

Da er det ikke alltid slik at den som tok sjansen er den som blir sittende med utfallet. En aktør kan tilstrebe at gevinsten blir hans egen og tapet blir andres. Slik kan risikostyring bli et spill hvor kunnskap og innsikt er avgjørende.

Om ledere og sjefer

Ledelse handler om å gå foran flokken. For å vise vei mot muligheter eller verge mot trusler. Sjefen går bak og kontrollerer at planer blir fulgt og etterlevet. Slik er rollene ulike og nødvendige.

Jo større usikkerhet, desto større krav til kvalifisert ledelse.

Flaks eller uflaks –
om å leve med usikkerhet

Alltid  skal det treffes valg. Velge og velge bort. På vegne av en selv eller for virksomheten. Mulighetene blir flere og flere. Usikkerheten blir større og større. Humankapitalen blir stadig viktigere. Finanskapitalen mer utsatt. Sårbarheten øker. Risiko og belønning er en del av enhver beslutningsprosess.

Hvordan treffes valgene? Ut fra egeninteresser? Ut fra magefølelse? Tidligere erfaringer? Ønsketenkning? Eller med god oversikt og kontroll over usikkerhetens innflytelse på måloppnåelse?